Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Daň z nemovitostí - platba SIPO

05.11.2015 13:14
 
pdf.png
 

Uzavírka mostu ve Smilovicích

22.10.2015 07:54
 
pdf.png
 

Nalezen mobil

30.09.2015 08:46

Ve Stříteži byl nalezen mobil. Kdo ho postrádá, je uložen na Obecním úřadě.

tel. 558 694 322
mob. 777 594 462
 
 

Dětské odrážedlo

09.09.2015 12:45

Ztratilo se dětské kolo - odrážedlo ve Stříteži u lesa. Případný nález hlaste na Obecní úřad Střítež.

O vrácení prosí malý Tobiáš


 
 

INFORMACE pro žadatele o pozemek

09.07.2015 08:06

Obec Střítež upozorňuje, že do doby, než bude vyhlášen záměr obce o prodeji stavebních pozemků, NEBUDE A NEMŮŽE BÝT PŘIHLÍŽENO K ŽÁDOSTEM PODANÝM PŘED datem vyvěšení záměru.

Děkujeme za pochopení
 
 

Přeložka silnice I/68

25.02.2015 09:25

https://www.youtube.com/watch?v=-09vvdxypyA

 
 

Ceník služeb a ceník za pronájem KD

11.02.2015 10:47
 
pdf.png
 

Smlouva o výpůjčce a darování - kompostéry (vzor)

26.01.2015 07:41

Smlouva o výpůjčce a darování č.
Uzavřená podle ustanovení § 2193 a násl. a zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník


Smluvní strany:
Jméno, příjmení, titul:
Rodné číslo:
Adresa bydliště: 739 59 Střítež
dále jen vypůjčitel,

a

Sdružení obcí povodí Stonávky
Třanovice 250
PSČ 739 53
IČ: 69 61 00 88
zastoupeno Ing. Petrem Martiňákem
dále jen půjčitel,

uzavřeli na základě vzájemné shody tuto smlouvu o výpůjčce:


Článek I.
Předmět a účel výpůjčky

1. Předmětem této smlouvy o výpůjčce je zahradní kompostér (dále jen kompostér), který slouží ke kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen „BRKO“).
2. Půjčitel prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem kompostéru typu KOMP 1400, který byl pořízen za finanční podpory Fondů EU – Operační program životní prostředí (OPŽP)v rámci projektu „Kompostování v mikroregionu obcí povodí Stonávky“.
3. Kompostér je poskytnut vypůjčiteli zdarma.
4. Vypůjčitel prohlašuje, že si předaný kompostér, včetně jeho příslušenství a součástí, před podpisem řádně prohlédl, jeho technický i právní stav je mu znám a v tomto stavu ho dnešního dne od půjčitele přebírá.
5. Půjčitel a vypůjčitel svým podpisem potvrzují, že kompostér včetně návodu použití byl řádně předán.


Článek II.
Doba výpůjčky a darování

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 5-ti let ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Půjčitel se zavazuje dnem následujícím po uplynutí doby výpůjčky darovat předmět smlouvy dle článku I. a vypůjčitel se zavazuje tento dar převzít.


Článek III.
Povinnosti vypůjčitele

1. Vypůjčitel je povinen udržovat kompostér po celou dobu výpůjčky v takovém technickém stavu, aby byla zachována jeho funkčnost a použitelnost.
2. Vypůjčitel souhlasí s tím, že oprávnění zástupci půjčitele, mohou provést kontrolu umístění kompostéru a jeho využívání v souladu s touto smlouvou. Při porušení této povinnosti je půjčitel oprávněn po vypůjčiteli požadovat finanční úhradu ve výši zůstatkové hodnoty kompostéru.
3. Vypůjčitel kompostéru se zavazuje oznámit půjčiteli veškeré změny skutečností uváděných v této smlouvě (změna adresy bydliště, adresa umístění kompostéru apod.).
4. Za případné škody na kompostéru nese odpovědnost vypůjčitel, který je povinen v případě poškození kompostéru na vlastní náklady uhradit opravy nebo výměny jednotlivých dílů. Tyto povinnosti se nevztahují na závady vzniklé výrobní vadou po dobu záruky poskytovanou výrobcem kompostéru (5 let).
5. Vypůjčitel má právo kdykoliv od této smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení půjčiteli. Ke dni odstoupení předá vypůjčitel složený a vyčištěný kompostér půjčiteli, nebo uhradí jeho pořizovací cenu. Volba varianty je na vypůjčiteli.
6. Vypůjčitel je povinen ukládat do kompostéru po celou dobu jeho životnosti biologicky rozložitelný odpad ze zahrady a domácnosti, a to zejména trávu, listí, drobné větve, uvadlé květiny, třísky,piliny, trus malých býložravých zvířat, zbytky ovoce a zeleniny, vaječné skořápky, kávové zbytky,čajové sáčky, hnědou lepenku, novinový papír apod.
7. Vypůjčitel je povinen neukládat do popelnice či kontejneru na směsný komunální odpad výše uvedené biologicky rozložitelné odpady.
8. Vzniklý kompost je majetkem vypůjčitele, který zabezpečí na svůj náklad jeho účelné a ekologické využití.
9. V případě zcizení nebo neopravitelného poškození je vypůjčitel povinen pořídit si na vlastní náklady nový kompostér stejných parametrů, a to i opakovaně po dobu trvání výpůjčky.
10. V případě úmrtí vypůjčitele přechází veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na dědice po vypůjčiteli. Dědic je povinen o úmrtí vypůjčitele půjčitele neprodleně informovat.


Článek IV.
Práva a povinnosti půjčitele

1. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli kompostér a seznámit ho s podmínkami jeho užívání.
2. Půjčitel se zavazuje, že v případě zjištění závady výrobního charakteru, která bude bránit obvyklému užívání kompostéru v souladu s účelem výpůjčky, zabezpečí u výrobce záruční servis po dobu stanovenou výrobcem. Předpokladem uznání výrobní vady a případné reklamace kompostéru je posouzení této vady odborným pracovníkem výrobce.
3. Zjistí-li půjčitel provedenou kontrolou, že vypůjčitel kompostér nevyužívá v souladu s článkem III. této smlouvy, je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli kompostér (vyčištěný a rozebraný, tjv původním stavu) na základě předávacího protokolu, nebo uhradit pořizovací cenu kompostéru, ato do 30 dnů od písemné výzvy půjčitele.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plném znění.
2. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě. Po jejich podpisu oběma smluvními stranami se stávají nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V …………………………. dne …………………………………………………………………………………….. ………………………………………
podpis vypůjčitele razítko a podpis půjčitele

 
 

Provoz na multifunkčním hřišti

08.04.2014 10:55

OBJEDNÁVKY NA PRONÁJEM HŘIŠTĚ SE PŘIJÍMAJÍ MINIMÁLNĚ 1 HODINU PŘEDEM U SPRÁVCE HŘIŠTĚ

Provoz na multifunkčním hříšti

Škola, školní družina

Pondělí 10:30 12:00
Úterý 10:30 14:30
Středa 10:30 14:30
Čtvrtek 10:30 13:00
Pátek 10:00 12:00


Trvale obsazené termíny

úterý 17:00 19:00 tenis
středa 17:00 20:00 nohejbal
čtvrtek 17:00 19:00 tenis


Kontakt na správce sportoviště:
725 429 983

Poplatek za 1 hodinu hřiště - 50,-Kč
Poplatek za sprchy - 50,-Kč

 
xls.png doc.png
 

Školáci ze Stříteže učí seniory ovládat počítače a internet

17.03.2014 08:23

Článek od uživatele Kateřina Ernstová

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/frydek-mistek/4382-23348-skolaci-ze-striteze-uci-seniory-ovladat-pocitace-i-internet.html

Unikátní projekt nazvaný Učíme se společně zahájila letos v lednu střítežská základní škola v okrese Frýdek-Místek. Žáci čtvrtého a pátého ročníku pomáhají starším lidem zvládnout základy práce na počítači a seznamují je s internetem.

Myšlenku naučit seniory obsluhovat osobní počítače iniciovali loni členové zastupitelstva obce Střítež. Škola, která dlouhodobě plánuje více se otevřít veřejnosti, nabídla prostory a sestavila plán výuky.

Kurz se skládá z deseti dvouhodinových lekcí a koná se každý druhý pátek odpoledne v počítačové učebně. Pod odborným dohledem ředitelky základní školy Dagmar Machálkové senioři plní s pomocí svých malých učitelů zadané úkoly.

„Na první lekci jsme založili všem e-maily a vytvořili skupiny, takže si mezi sebou už dopisují. Posílají si přáníčka i obrázky,” prozradili na své svěřence školáci. Sami si tímto zároveň procvičují učivo z hodin informatiky. „Využil jsem příležitosti naučit se něco nového. S dětmi je to jednodušší, můžu se jich stále ptát, a přesto si nepřipadám hloupě,“ poznamenal Miloš Glogovský, nejmladší člen kurzu. „Mám zahrádku, nyní si vyhledávám různé informace o rostlinách,“ prozradila Irena Kocyánová, která má zájem hlavně o internet.

Společná setkání mladé a starší generace mají pozitivní dopad na obě skupiny. Podporují etické cítění školáků, učí je dobrovolné pomoci druhým bez nároku na odměnu a v seniorech povzbuzují chuť aktivně přistupovat k životu.

A jak hodnotí spolupráci žáků se seniory autorka projektu a ředitelka školy Dagmar Machálková?

„Jsem velmi mile překvapená tím, jak děvčata i chlapci vycházejí s dospělými, ačkoliv je dříve neznali. Předávají jim vědomosti a zároveň se učí trpělivosti a laskavosti. Někdy je to těžké, ještě se neumějí správně a srozumitelně vyjádřit. Zjišťují, že každý člověk je jiný, proto je důležité hledat cesty, jak učivo vysvětlit. Velký pokrok vidím i u žáků, kteří mívají problém s komunikací. Na všech je znát, že se na společná setkání těší, což je pro mě tím největším zadostiučiněním a hlavním posláním kurzu."